Queen Creative circle

Queen Creative Co., Ltd

Tag : ของพรีเมี่ยม

ปัจจุบันธุรกิจของพรีเมี่ยมมีการทำ Customer Persona ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะธุรกิจนี้เมื่อมีการแข่งขันสูงมากขึ้น การทำความเข้าใจผู้บริโภค และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะลักษณะของบุคคลที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ทั้งพฤติกรรม อายุ ความคิดจึงถือว่าการตัดสินใจเป็นการสร้างโอกาสการสั่งสินค้าและเป็นส่วนช่วยในการประกอบความสำเร็จให้กับธุรกิจได้เร็วขั้น “Customer Persona” หรือเรียกอีกอย่างว่าการตัดสินใจของผู้มีอำนาจคือ การใช้ข้อมูลการวิจัยทางการตลาดและการเก็บข้อมูลพฤติกรรมต่อของพรีเมี่ยม เพื่อนำมากำหนดการเลิอกสินค้าพรีเมี่ยม และนำมาวิเคราะห์และอธิบายลักษณะของลูกค้าแต่ละคน ด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงพฤติกรรมการเลือกของขวัญพรีเมี่ยม เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าในอุดมคติ ทำให้เราเห็นภาพการตัดสินใจสี่งทำของพรีเมี่ยมของลูกค้า และพฤติกรรมต่างๆ ทำให้สามารถมองเห็นภาพ และความคาดหวังเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

Customer Personas

ประโยชน์ของการทำความเข้าใจลูกค้าที่มีต่อของพรีเมี่ยม

กลามลูกค้าของพรีเมี่ยมบางทีซึ่งมีความลึกซึ้งกว่าการอธิบายลักษณะของลูกค้าเป้าหมายแบบเดิม ที่ทำการแบ่งกลุ่มแบบภาพรวมด้วยข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น สิ่งที่ทำให้ Customer Persona แตกต่างจากการเก็บข้อมูลของพรีเมี่ยมแบบทั่วไป เพราะเน้นการทดลองว่าที่ร่างขึ้นมานั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ และแบรนด์ของเราตอบสนองต่อความต้องการจริงหรือไม่ ช่องทางขายสินค้าพรีเมี่ยมที่มีอยู่เหมาะสมหรือไม่ ทำให้สามารถพัฒนากลยุทธ์ได้ต่อไป ซึ่งการทำ Customer Persona ถือเป็นพื้นฐานการทำ Content Marketing อีกด้วย รับทำของพรีเมี่ยมมาตราฐานสากลในราคาโรงงาน

การศึกษากล่มลูกค้าของพรีเมี่ยมมีลักษณะรายละเอียดตามนี้

  1. ทำให้รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มของพรีเมี่ยมเป้าหมายมากขึ้น สามารถสโคปพฤติกรรมและความสนใจ ทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
  2. ทำให้ทีมงานภายในองค์กรมีความเข้าใจกลุมลูกค้าของพรีเมี่ยมที่ตรงกัน ทำให้ลดโอกาสในการสื่อสารผิดพลาด
  3. สามารถใช้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของพรีเมี่ยมได้อย่างแม่นยำเพื่อนำไปใช้สร้างส่วนประสมทางการตลาด เพราะเราเข้าใจลูกค้าและมีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน รับผลิตของขวัญปีใหม่ ของขวัญพรีเมี่ยมได้ตรงใจ
  4. ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการโฆษณาของพรีเมี่ยมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์ สามารถสื่อสาร และวางกลยุทธ์เพื่อสนองความต้องการได้ เพราะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้เลือกใช้สื่อ และช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้
  5. สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะการเข้าใจลูกค้าของธุรกิจของพรีเมี่ยมได้ชัดเจน ทำให้สามารถสร้างความแตกต่างและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่ามีโรงงานผลิตสินค้าพรีเมี่ยมตามมาตราฐานสากล ในราคาโรงงาน สินค้าพรีเมี่ยม
  6. ช่วยให้สามารถทำการสื่อสารได้ตรงจุด และออกแบบคอนเทนต์ได้ดีมากขึ้น ด้วยภาษา รูปภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  7. ช่วยให้สามารถออกแบบเส้นทางเดินหรือ ออกแบบของพรีเมี่ยมได้ตรงกลุ่มมากขึ้นของพรีเมี่ยมราคาถูก ราคาโรงงาน

วิธีการทำให้ของพรีเมี่ยมมีคุณภาพถูกใจผู้รับ

การสร้าง Persona ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และสามารถนำมาใช้ได้จริงเท่านั้น และการทำวิจับของพรีเมี่ยมที่นิยมทำกันก็คือการระดมสมองของฝ่ายการตลาด เพื่อดึงเอาคุณลักษณะของลูกค้าฝ่ายจัดซื้อมาวิเคราะห์และอธิบาย หรือจัดกลุ่มข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อเป็นฐานกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้าพรีเมี่ยมก่อน แล้วทำการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงลึกด้านอื่นๆ ซึ่งอาจจะใช้การ Focus group หรืออาจจะใช่วิธีทำ Content Analysis โดยการใช้ภาพหรือวีดีโอ ข้อมูลการสั่งของพรีเมี่ยมมาศึกษาหาพฤติกรรมและทำการวิเคราะห์ โดยส่วนมากจะนิยมใช้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ รับทำของพรีเมี่ยมคุรภาพสูงในราคาโรงงาน www.queenpremium.com

1.ข้อมูลพื้นฐานของพรีเมี่ยม

ข้อมูลที่ใช้กันอย่างทั่วไปอย่าง เพศ อายุ การศึกษา จังหวัดที่อยู่ อาชีพ สถานะ จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้เบื้องต้น และเป็นส่วนสำคัญในการทำวางแผนการเข้าถึงได้อีกด้วย เพราะการทำการตลาดของพรีเมี่ยม จะสามารถกำหนดข้อมูลเหล่านี้ได้ทำให้เข้าถึงได้ตรงจุดมากกว่าเดิม โรงงานผลิตสินค้าพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยมราคาถูก

2.ความสนใจ / เป้าหมาย / แรงจูงใจของพรีเมี่ยม

ค้นหาสิ่งที่ลูกค้าของพรีเมี่ยมสนใจเพื่อให้รู้ว่าเราจะเข้าถึงเค้าด้วยประเด็นอะไร ยกตัวอย่างเช่น งานอดิเรก สิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ หรือแม้แต่เป้าหมายในชีวิตก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปทำคอนเทนต์สร้าง awareness ได้เพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้าของพรีเมี่ยม คุ้นเคยอยู่แล้ว โดยอาจจะแบ่งเป็น แบรนด์ที่ Persona สนใจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และชอบมากกว่า เรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบกับคู่แข่งธุรกิจของพรีเมี่ยม และทำให้เราสามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์ที่จะทำให้แบรนด์ของเราเข้าเป็นหนึ่งในใจผู้บริโภค สินค้าพรีเมี่ยมมาตราฐานสากลในราคาโรงงาน

3.พฤติกรรม / ไลฟ์สไตล์ของพรีเมี่ยม

การศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าของพรีเมี่ยม จะช่วยทำให้เราเจอคนๆนั้นได้มากขึ้น คล้ายๆกับการจีบใครสักคน เราก็ต้องเอาตัวเราไปอยู่ในสถานที่ เวลาที่คนๆนั้นอยู่ การผลิตสินค้าพรีเมี่ยมก็ใช้หลักการเดียวกัน คือ เก็บข้อมูลช่วงเวลาไหน สถานที่ไหน ช่องทางไหนที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ ซึ่งการเก็บข้อมูลที่จะทำให้รู้ถึงพฤติกรรมการใช้สื่อ การตัดสินใจซื้อ และผู้ที่มีอิทธิพล แล้วนำมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ของพรีเมี่ยม ซึ่งสามารถทำเป็นลักษณะการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ Persona อย่างละเอียดได้ด้วย สินค้าพรีเมี่ยมมาตราฐานสากลในราคาโรงงาน  www.queenpremium.com

4.สิ่งที่สำคัญ / สิ่งที่ต้องได้รับของพรีเมี่ยม

เป็นสิ่งทีธุรกิจของพรีเมี่ยมเคยได้รับจากสินค้าลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเราเกิดความเจ็บปวด “Pain” ไม่ชอบสิ่งนี้ ไม่พอใจ ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาสินค้าพรีเมี่ยมให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ และสามารถนำมาพัฒนากลยุทธ์ต่างๆได้อีกด้วยสินค้าพรีเมี่ยมมาตราฐานสากลในราคาโรงงาน ของขวัญพรีเมี่ยม www.queenpremium.com

บทสรุป ของพรีเมี่ยมในยุคปัจจุบันนี้

สรุปได้ว่าการศึกษากลุ่มลูกค้าของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม นั้น คือ การจำลองกลุ่มเป้าหมายที่มีตัวตนเป็นคนจริงๆ ทำให้มีโอกาสได้พบกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการผลิตสินค้าพรีเมี่ยม มีโอกาสพูดคุยและทำความเข้าใจได้มากขึ้น ทำให้เปรียบเทียบได้ว่ากลยุทธ์ คอนเทนต์ หรือแผนการตลาดที่ทำมาเหมาะสมกับลูกค้าของพรีเมี่ยมนี้หรือไม่ แถมยังเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างคนในทีม ช่วยให้ทีมงานเรามองเห็นภาพของลูกค้าในทิศทางเดียวกันอีกด้วยของพรีเมี่ยมมาตราฐานสากล ในราคาโรงงาน ของขวัญปีใหม่ ของพรีเมี่ยมปีใหม่ gift set premium

banner giftset

Contact us 02-102-1913-14